กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวด Q

กริยา 3 ช่อง หมวด Q ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

รวมกริยา 3 ช่อง หมวด Q

กริยา 3 ช่อง หมวด Q ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.ช่องที่ 1 (Present)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1QuackQuackedQuacked
2QuadrupleQuadrupledQuadrupled
3QuadruplicateQuadruplicatedQuadruplicated
4QualifyQualifiedQualified
5QuarrelQuarrelledQuarrelled
6Quarrel OutQuarrelled OutQuarrelled Out
7Quarrel WithQuarrelled WithQuarrelled With
8QuarterQuarteredQuartered
9QuaverQuaveredQuavered
10QuellQuelledQuelled
11QuenchQuenchedQuenched
12QuestionQuestionedQuestioned
13QuibbleQuibbledQuibbled
14QuickQuickedQuicked
15QuickenQuickenedQuickened
16QuietQuietedQuietedทำให้เงียบ
17QuiltQuiltedQuilted
18QuintupleQuintupledQuintupled
19QuitQuitQuitออกจาก, เลิก, หยุด, ละทิ้ง, ลาออก
20Quit OnQuit OnQuit Onเลิกเมื่อ
21Quiteคำว่า Quite ไม่ใช่คำกริยา
22QuiverQuiveredQuivered
23QuizQuizzedQuizzed
24Quotationคำว่า Quotation ไม่ใช่คำกริยา
25QuoteQuotedQuoted

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง หมวด Q"

 บทความน่ารู้