กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวด A

กริยา 3 ช่อง หมวด A ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

รวมกริยา 3 ช่อง หมวด A

กริยา 3 ช่อง หมวด A ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.ช่องที่ 1 (Present)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1AbandonAbandonedAbandonedละทิ้ง
2AbaseAbasedAbasedลดตัว
3AbateAbatedAbated
4AbbreviateAbbreviatedAbbreviatedตัดทอน
5AbdicateAbdicatedAbdicatedทำให้ถอนตัว
6AberrateAberratedAberratedเถลไถล
7AbetAbettedAbettedให้กำลังใจ
8AbhorAbhorredAbhorredเกลียด
9AbideAbodeAbodeยึดถือ
10AbideAbidedAbidedยึดถือ
11AbjureAbjuredAbjuredสละ
12AbnegateAbnegatedAbnegated
13AbolishAbolishedAbolished
14AbominateAbominatedAbominated
15AbortAbortedAborted
16AboundAboundedAbounded
17AbridgeAbridgedAbridged
18AbrogateAbrogatedAbrogated
19AbscondAbscondedAbsconded
20AbsentAbsentedAbsentedทำให้ขาด, ไม่เข้าร่วม
21AbsolveAbsolvedAbsolved
22AbsorbAbsorbedAbsorbed
23AbstainAbstainedAbstained
24AbstractAbstractedAbstracted
25AbuseAbusedAbusedการละเมิด
26AccelerateAcceleratedAccelerated
27AcceptAcceptedAccepted
28AccessAccessedAccessed
29Accidentคำว่า Accident ไม่ใช่คำกริยา
30AcclaimAcclaimedAcclaimed
31AcclimatiseAcclimatisedAcclimatised
32AcclimatizeAcclimatizedAcclimatized
33AccommodateAccommodatedAccommodated
34AccompanyAccompaniedAccompanied
35AccomplishAccomplishedAccomplished
36AccostAccostedAccostedทักทาย
37AccountAccountedAccounted
38Account ForAccounted ForAccounted For
39AccreditAccreditedAccredited
40AccrueAccruedAccrued
41AccumulateAccumulatedAccumulated
42AccuseAccusedAccusedกล่าวโทษ
43AccustomAccustomedAccustomed
44AcheAchedAched
45Ache ForAched ForAched For
46AchieveAchievedAchieved
47AchromatizeAchromatizedAchromatized
48AcidifyAcidifiedAcidified
49AcidulateAcidulatedAcidulated
50AcknowledgeAcknowledgedAcknowledgedรับทราบ
51AcquiesceAcquiescedAcquiesced
52AcquireAcquiredAcquired
53AcquitAcquittedAcquitted
54ActActedActed
55Act OnActed OnActed On
56Act OutActed OutActed Out
57Act UpActed UpActed Up
58Act UponActed UponActed Upon
59ActivateActivatedActivated
60ActualiseActualisedActualised
61ActualizeActualizedActualized
62ActuateActuatedActuated
63AdaptAdaptedAdapted
64AddAddedAdded
65Add OnAdded OnAdded On
66Add UpAdded UpAdded Up
67Add Up ToAdded Up ToAdded Up To
68AddressAddressedAddressed
69AdduceAdducedAdduced
70AdjoinAdjoinedAdjoined
71AdjournAdjournedAdjourned
72AdjustAdjustedAdjusted
73AdministerAdministeredAdministered
74AdmireAdmiredAdmired
75AdmitAdmittedAdmitted
76AdoptAdoptedAdoptedนำมาใช้
77AdoreAdoredAdoredรัก, ชื่นชอบ
78AdornAdornedAdornedประดับ
79AdulateAdulatedAdulated
80AdulterateAdulteratedAdulterated
81AdvanceAdvancedAdvanced
82AdvertiseAdvertisedAdvertised
83AdviseAdvisedAdvisedแนะนำ
84Advise AgainstAdvised AgainstAdvised Against
85AerateAeratedAerated
86AffectAffectedAffected
87AffiliateAffiliatedAffiliated
88AffirmAffirmedAffirmed
89AffixAffixedAffixed
90AfflictAfflictedAfflicted
91AffordAffordedAffordedสามารถหาได้, หาเลี้ยงได้, สามารถซื้อได้, สามารถทำได้, สามารถมีได้, ให้
92AfforestAfforestedAfforested
93Afraidคำว่า Afraid ไม่ใช่คำกริยา
94AfricaniseAfricanisedAfricanisedทำให้เป็นลักษณะของอาฟริกา
95AfricanizeAfricanizedAfricanizedทำให้เป็นลักษณะของอาฟริกา
96AgeAgedAged
97AgglomerateAgglomeratedAgglomeratedจับเป็นก้อน, จับรวมเป็นกลุ่มก้อน, เกาะตัว
98AggravateAggravatedAggravated
99AggregateAggregatedAggregated
100AgitateAgitatedAgitated

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง หมวด A"

 บทความน่ารู้