กริยา 3 ช่อง ประเภท ไม่ระบุ

กริยา 3 ช่อง ประเภท ไม่ระบุ ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

รวมกริยา 3 ช่อง ประเภท ไม่ระบุ

กริยา 3 ช่อง ประเภท ไม่ระบุ ตามที่เคยรู้จัก กริยา 3 ช่อง มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.ช่องที่ 1 (Base Form)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)แปลว่า
1BecomBecome ไม่ใช่ becom
2BrawBrawl ไม่ใช่ braw
3BuidBuild ไม่ใช่ buid
4BuilBuild ไม่ใช่ buil
5bulidBuild ไม่ใช่ bulid
6BulldBuild ไม่ใช่ bulld
7CancleCancel ไม่ใช่ Cancle
8CleamClean ไม่ใช่ cleam
9ClimpClimb ไม่ใช่ climp
10DenceDance ไม่ใช่ dence
11dreakBreak ไม่ใช่ dreak
12DrivDrive ไม่ใช่ driv Drip ไม่ใช่ driv
13DuyBuy ไม่ใช่ Duy Day ไม่ใช่ Duy
14FiyFly ไม่ใช่ Fiy ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I
15FlgFly ไม่ใช่ flg
16fltFit ไม่ใช่ flt
17GivrGive ไม่ใช่ givr
18GrapGrab ไม่ใช่ grap Grasp ไม่ใช่ grap
19HeveHave ไม่ใช่ heve
20iayLay ไม่ใช่ iay
21IeaveLeave ไม่ใช่ Ieave ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I
22iendLend ไม่ใช่ iend
23IetLet ไม่ใช่ Iet ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I
24IikeLike ไม่ใช่ Iike ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I
25IistenListen ไม่ใช่ Iisten ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I
26IiveLive ไม่ใช่ Iive ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I
27IookLook ไม่ใช่ Iook ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I
28IoseLose ไม่ใช่ Iose ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I
29IoveLove ไม่ใช่ Iove ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I
30KhowKnow ไม่ใช่ Khow ต้องเป็นตัว N ไม่ใช่ H
31LernLearn ไม่ใช่ lern
32LoesLose ไม่ใช่ loes
33LosLose ไม่ใช่ los
34PalyPlay ไม่ใช่ Paly
35PiayPlay ไม่ใช่ piay
36PrefferPrefer ไม่ใช่ Preffer
37puyBuy ไม่ใช่ puy
38RiedRide ไม่ใช่ ried
39SallSail ไม่ใช่ sall
40SeySay ไม่ใช่ sey
41SpeekSpeak ไม่ใช่ speek Speed ไม่ใช่ speek
42spenspend ไม่ใช่ spen
43StadyStudy ไม่ใช่ stady
44SwinSwim ไม่ใช่ Swin
45TakTake ไม่ใช่ tak
46ThorwThrow ไม่ใช่ thorw
47ThowThou ไม่ใช่ thow
48ToughtTough ไม่ใช่ tought
49TrunTurn ไม่ใช่ trun Trunk ไม่ใช่ trun
50WajkWalk ไม่ใช่ wajk
51WimWin ไม่ใช่ wim
52WolkWalk ไม่ใช่ wolk

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ประเภท ไม่ระบุ"