กริยา 3 ช่อง?

กริยา 3 ช่อง?
กริยา 3 ช่อง?

กริยา 3 ช่อง คือ การเรียกรวม ๆ ของการผันคำกริยาภาษาอังกฤษ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาล (เวลา) ของประโยค และมีความเกี่ยวข้องกับ 12 Tense โดยตรง ซึ่งมี 3 ช่อง 3 ช่วงเวลาหลัก เพื่อบอกช่วงเวลาของเหตุการณ์ ดังนี้

 • กริยาช่อง 1 (Base Form) เล่าเหตุการณ์ทั่วไปหรือปัจจุบัน
 • กริยาช่อง 2 (Simple Past Tense) บอกเล่าเรื่องในอดีต
 • กริยาช่อง 3 (Past Participle) บอกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นแล้ว คือคำกริยาที่ใช้ใน Perfect Tense ทุกชนิด รวม Passive Voice และ Past Participle

ตารางกริยา 3 ช่อง แบบอปกติ

กริยา 3 ช่อง แบบอปกติ
ช่อง 1ช่อง 2ช่อง 3แปลว่า
Awake (อะเวค) Awoke (อะโวค)Awoken (อะโวเคน)ตื่น
Be (Is, Am, Are) (บี (อีส, แอม, อาร์)) Was, Were (วอส / เวอร์)Been (บีน)เป็น,อยู่,คือ
Bear (แบร์) Bore (บอร์)Born (บอร์น)ทน
Beat (บีท) Beat (บีท)Beat (บีท)ตี
Become (บีคัม) Became (บีเคม)Become (บีคัม)กลายเป็น
Begin (บีกิน) Began (บีแกน)Begun (บีกัน)เริ่มต้น
Bend (เบนด์) Bent (เบนท์)Bent (เบนท์)งอ
Beset (บีเซ็ท) Beset (บีเซ็ท)Beset (บีเซ็ท)โอบล้อม
Bet (เบ็ท) Bet (เบ็ท)Bet (เบ็ท)พนัน
Bid (บิด) Bid/bade (บิด / เบด)Bid/bidden (บิด / บิดเดน)ประมูล
Bind (ไบน์) Bound (บาวด์)Bound (บาวด์)ผูกติด
Bite (ไบท์) Bit (บิท)Bitten (บิทเทน)กัด
Bleed (บลีด) Bled (เบล็ด)Bled (เบล็ด)เลือดออก
Blow (โบลว์) Blew (บลิว)Blown (โบลน)เป่า
Break (เบรค) Broke (โบรค)Broken (โบรคเคน)แตก, หัก
Breed (บรีด) Bred (เบรด)Bred (เบรด)ผสมพันธุ์
Bring (บริง) Brought (บร็อท)Brought (บร็อท)นำมา
Broadcast (บรอดแคสท์) Broadcast (บรอดแคสท์)Broadcast (บรอดแคสท์)ออกอากาศ
Build (บิลด์) Built (บิลท์)Built (บิลท์)สร้าง
Burn (เบิร์น) Burned/Burnt (เบิร์นด์ / เบิร์นท์)Burned/Burnt (เบิร์นด์ / เบิร์นท์)เผา
Burst (เบิร์สท์) Burst (เบิร์สท์)Burst (เบิร์สท์) ระเบิดออกมา                                    
Buy (บาย) Bought (บอท)Bought (บอท)ซื้อ
Cast (แคสท์) Cast (แคสท์)Cast (แคสท์)หล่อ
Catch (แคทช์) Caught (คอท)Caught (คอท)จับ
Choose (ชูส) Chose (โชส)Chosen (โชเซน)เลือก
Cling (คลิง) Clung (คลัง)Clung (คลัง)พิง
Come (คัม) Came (เคม)Come (คัม)มา
Cost (คอสท์) Cost (คอสท์)Cost (คอสท์)มีราคา
Creep (ครีพ) Crept (เครพท์)Crept (เครพท์)คืบคลาน
Cut (คัท) Cut (คัท)Cut (คัท)ตัด
Deal (ดีล) Dealt (เดลท์)Dealt (เดลท์)จัดการ
Dig (ดิ๊ก) Dug (ดั๊ก)Dug (ดั๊ก)ขุด
Dive (ไดฟ์) Dived/Dove (ไดฟ์ / โดฟ)Dived (ไดฟ์)กระโดดน้ำ
Do (ดู) Did (ดิด)Done (ดัน)ทำ
Draw (ดรอว์) Drew (ดริว)Drawn (ดรอน)วาด, ล่อ,
Dream (ดรีม) Dreamed/dreamt (ดรีมด์ / เดร็มท์)Dreamed/dreamt (ดรีมด์ / เดร็มท์)ฝัน
Drive (ไดร์ฟ) Drove (โดรฟ)Driven (ดริฟเวน)ขับ
Drink (ดริ๊งค์) Drank (แดร็งค์)Drunk (ดรังค์)ดื่ม
Eat (อีท) Ate (เอท)Eaten (อีทเทน)กิน
Fall (ฟอล) Fell (เฟล)Fallen (ฟอลเลน)ร่วง, ล้ม
Feed (ฟีด) Fed (เฟด)Fed (เฟด)ให้อาหารสัตว์
Feel (ฟีล) Felt (เฟลท์)Felt (เฟลท์)รู้สึก
Fight (ไฟท์) Fought (ฟอท)Fought (ฟอท)ต่อสู้
Find (ไฟน์) Found (ฟาวด์)Found (ฟาวด์)พบ
Fit (ฟิท) Fit (ฟิท)Fit (ฟิท)เหมาะ
Flee (ฟลี) Fled (เฟล็ด)Fled (เฟล็ด)หลบหนี
Fling (ฟลิงค์) Flung (ฟลังค์)Flung (ฟลังค์)เขวี้ยง
Fly (ฟลาย) Flew (ฟลูว์)Flown (โฟลน)บิน
Forbid (ฟอร์บิด) Forbade (ฟอร์เบด)Forbidden (ฟอร์บิดเดน)ห้าม
Forget (ฟอร์เก็ท) Forgot (ฟอร์เก็ท)Forgotten (ฟอร์ก็อทเทน)ลืม
Forego (forgo) (ฟอร์โก) Forewent (ฟอร์เวนท์)Foregone (ฟอร์กอน)ยอม, ไม่เอา
Forgive (ฟอร์กิฟ) Forgave (ฟอร์เกฟ)Forgiven (ฟอร์กิฟเวน)ยกโทษ
Forsake (ฟอร์เซค) Forsook (ฟอร์ซุค)Forsaken (ฟอร์เซคเคน)ละทิ้ง
Freeze (ฟรีซ) Froze (โฟรซ)Frozen (โฟรเซน)หยุด, เป็นน้ำแข็ง
Get (เก็ท) Got (ก็อท)Gotten (ก็อทเทน)ได้
Give (กิ๊ฟ) Gave (เกฟ)Given (กิ๊ฟเวน)ให้
Go (โก) Went (เวนท์)Gone (กอน)ไป
Grind (ไกรด์) Ground (กราวด์)Ground (กราวด์)บด
Grow (โกรว์) Grew (กริว)Grown (โกรน)เติบโต
Hang (แฮงค์) Hung (ฮังค์)Hung (ฮังค์)แขวน
Hear (เฮียร์) Heard (เฮิร์ด)Heard (เฮิร์ด)ได้ยิน
Hide (ไฮด์) Hid (ฮิด)Hidden (ฮิดเดน)ซ่อน
Hit (ฮิท) Hit (ฮิท)Hit (ฮิท)ตี
Hold (โฮลด์) Held (เฮลด์)Held (เฮลด์)ถือ
Hurt (เฮิร์ท) Hurt (เฮิร์ท)Hurt (เฮิร์ท)ทำร้าย
Keep (คีพ) Kept (เคพท์)Kept (เคพท์)เก็บ
Kneel (นีล) Knelt (เนลท์)Knelt (เนลท์)คุกเข่า
Knit (นิท) Knit (นิท)Knit (นิท)ถัก
Know (โนว์) Knew (นิว)Known (โนน)รู้จัก
Lay (เลย์) Laid (เลด)Laid (เลด)วางไข่
Lead (ลีด) Led (เลด)Led (เลด)นำ
Leap (ลีพ) Leaped (ลีพด์)Leaped (ลีพด์)กระโดด
Learn (เลิร์น) Learned/learnt (เลิร์นด์ / เลิร์นท์)Learned/learnt (เลิร์นด์ / เลิร์นท์)เรียน
Leave (ลีฟ) Left (เล็ฟท์)Left (เล็ฟท์)ออกจาก
Lend (เลนด์) Lent (เลนท์)Lent (เลนท์)ให้ยืม
Let (เล็ท) Let (เล็ท)Let (เล็ท)อนุญาต
Lie (ลาย) Lay (เลย์)Lain (เลน)นอนลง
Light (ไลท์) Lighted/lit (ไลท์เท็ด / ลิท)Lighted (ไลท์เท็ด)จุดไฟ
Lose (ลูซ) Lost (ลอสท์)Lost (ลอสท์)ทำหาย
Make (เมค) Made (เมด)Made (เมด)ทำ
Mean (มีน) Meant (เมนท์)Meant (เมนท์)หมายถึง
Meet (มีท) Met (เม็ท)Met (เม็ท)พบ
Misspell (มิสสเปล) Misspelt (มิสสเปลด์)Misspelt (มิสสเปลด์)สะกดผิด
Mistake (มิสเทค) Mistook (มิสทุค)Mistaken (มิสเทคเคน)ทำผิด
Mow (โมว์) Mowed (โมวด์)Mowed/ Mown (โมวด์/ มอน)ตัดหญ้า
Overcome (โอเวอร์คัม) Overcame (โอเวอร์เคม)Overcome (โอเวอร์คัม)เอาชนะ
Overdo (โอเวอร์ดู) Overdid (โอเวอร์ดิด)Overdone (โอเวอร์ดัน)ทำมากเกินไป
Overtake (โอเวอร์เทค) Overtook (โอเวอร์ทุค)Overtaken (โอเวอร์เทคเคน)ตามทัน
Overthrow (โอเวอร์โทรว์) Overthrew (โอเวอร์ทรูว์)Overthrown (โอเวอร์โทรน)ปลดจากตำแหน่ง
Pay (เพย์) Paid (เพด)Paid (เพด)จ่าย
Plead (เพล็ด) Pled (เพล็ด)Pled (เพล็ด)อ้อนวอน, ขอโทษ
Prove (พรูฟ) Proved (พรูฟด์)Proved/Proven (พรูฟด์ / พรูฟเวน)พิสูจน์
Put (พุท) Put (พุท)Put (พุท)วาง
Quit (ควิท) Quit (ควิท)Quit (ควิท)เลิก
Read (รีด) Read (เรด)Read (เรด)อ่าน
Rid (ริด) Rid (ริด)Rid (ริด)ขจัด
Ride (ไรด์) Rode (โรด)Ridden (ริดเดน)ขี่
Ring (ริง) Rang (แรง)Rung (รัง)กรดกริ่ง, โทรศัพท์
Rise (ไรส์) Rose (โรส)Risen (ไรเซน)ขึ้น
Run (รัน) Ran (แรน)Run (รัน)วิ่ง
Saw (ซอว์) Sawed (ซอด์)Sawed/Sawn (ซอด์ / ซอน)เลื่อย
Say (เซย์) Said (เซด)Said (เซด)พูด
See (ซี) Saw (ซอว์)Seen (ซีน)เห็น
Seek (ซีค) Sought (ซอท)Sought (ซอท)ค้นหา
Sell (เซล) Sold (โซลด์)Sold (โซลด์)ขาย
Send (เซนด์) Sent (เซนท์)Sent (เซนท์)ส่ง
Set (เซ็ท) Set (เซ็ท)Set (เซ็ท)จัดวาง
Sew (โซ) Sewed (โซด์)Sewed/Sewn (โซด์ / โซน)เย็บ
Shake (เชค) Shook (ชุค)Shaken (เชคเคน)สั่น
Shave (เชฟ) Shaved (เชฟด์)Shaved/Shaven (เชฟด์ / เชฟเวน)โกน
Shear (เชียร์) Shore (ชอร์)Shorn (ชอร์น)ตัดขนแกะ
Shed (เช็ด) Shed (เช็ด)Shed (เช็ด)เท, กันน้ำ, ทิ้ง
Shine (ไชน์) Shone (โชน)Shone (โชน)ทอแสง
Shoe (ชู) Shoed (ชูด์)Shoed/shod (ชูด์ / ชอด)ซ่อมรองเท้า
Shoot (ชูท) Shot (ชอท)Shot (ชอท)ยิง
Show (โชว์) Showed (โชด์)Showed/shown (โชด์ / โชน)แสดง
Shrink (ชริงค์) Shrank (แชรงค์)Shrunk (ชรังค์)หด
Shut (ชัท) Shut (ชัท)Shut (ชัท)ปิด
Sing (ซิง) Sang (แซง)Sung (ซัง)ร้องเพลง
Sink (ซิงค์) Sank (แซงค์)Sunk (ซังค์)จม
Sit (ซิท) Sat (แซท)Sat (แซท)นั่ง
Sleep (สลีป) Slept (สเล็ป)Slept (สเล็ป)นอน
Slay (สเลย์) Slew (สลิว)Slain (สเลน)ฆ่า
Slide (สไลด์) Slid (สลิด)Slid (สลิด)เลื่อน
Sling (สลิง) Slung (สลัง)Slung (สลัง)สะพาย, แกว่ง, ชักรอก
Slit (สลิท) Slit (สลิท)Slit (สลิท)กรีด
Smite (สไมท์) Smote (สโมท)Smitten (สมิทเทน)ตีอย่างแรง
Sow (โซ) Sowed (โซด์)Sowed/Sown (โซด์ / โซน)หว่านพืช
Speak (สปีค) Spoke (สโปค)Spoken (สโปคเคน)พูด
Speed (สปีด) Sped (สเปด)Sped (สเปด)เร่งความเร็ว
Spend (สเปนด์) Spent (สเปนท์)Spent (สเปนท์)ใช้จ่าย
Spill (สปิล) Spilled/Spilt (สปิลด์ / สปิลท์)Spilled/Spilt (สปิลด์ / สปิลท์)ทำหก
Spin (สปิน) Spun (สปัน)Spun (สปัน)ปั่น
Spit (สปิท) Spit/spat (สปิท / สแปท)Spit (สปิท)ถ่มน้ำลาย
Split (สปลิท) Split (สปลิท)Split (สปลิท)แยกออกจากกัน
Spread (สเปรด) Spread (สเปรด)Spread (สเปรด)แผ่
Spring (สปริง) Sprang (สแปรง)Sprung (สปรัง)กระโดด
Stand (สแตน) Stood (สตูด)Stood (สตูด)ยืน
Steal (สตีล) Stole (สโตล)Stolen (สโตเลน)ขโมย
Stick (สติ๊ก) Stuck (สตั๊ก)Stuck (สตั๊ก)ติดอยู่กับ
Sting (สติง) Stung (สตัง)Stung (สตัง)ต่อย
Stink (สติงค์) Stank (แสตงค์)Stunk (สตังค์)เหม็น
Stride (สไตรด์) Strode (สโตรด)Stridden (สไตรเดน)ก้าวยาว ๆ
Strike (สไตรค์) Struck (สตรัค)Struck (สตรัค)ตี
String (สตริง) Strung (สตรัง)Strung (สตรัง)ขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
Strive (สไตรฟ์) Strove (สโตรฟ)Striven (สตริฟเวน)ดิ้นรน, ต่อสู้
Swear (สแวร์) Swore (สวอร์)Sworn (สวอร์น)สาบาน
Sweep (สวีพ) Swept (สเวพท์)Swept (สเวพท์)กวาด
Swell (สเวล) Swelled (สเวลด์)Swelled/swollen (สเวลด์ / สโวเลน)บวม
Swim (สวิม) Swam (สแวม)Swum (สวัม)ว่ายน้ำ
Swing (สวิง) Swung (สวัง)Swung (สวัง)แกว่ง
Take (เทค) Took (ทุค)Taken (เทคเคน)นำไป
Teach (ทีช) Taught (ทอท)Taught (ทอท)สอน
Tear (แท) Tore (ทอร์)Torn (ทอร์น)ฉีก
Tell (เทล) Told (โทลด์)Told (โทลด์)บอก
Think (ธิงค์) Thought (ธอท)Thought (ธอท)คิด
Thrive (ไทร์ฟ) Thrived/Throve (ไทร์ฟ / โทรฟ)Thrived (ไทร์ฟ)เติบโต
Throw (โทรว์) Threw (ทริว)Thrown (โทรน)ขว้าง
Thrust (ทรัสท์) Thrust (ทรัสท์)Thrust (ทรัสท์)เสือกเข้าไป
Tread (เทรด) Trod (ทรอด)Trodden (ทรอดเดน)เดิน
Understand (อันเดอร์สแตน) Understood (อันเดอร์สตูด)Understood (อันเดอร์สตูด)เข้าใจ
Uphold (อัพโฮลด์) Upheld (อัพเฮลด์)Upheld (อัพเฮลด์)ยกไว้
Upset (อัพเซ็ท) Upset (อัพเซ็ท)Upset (อัพเซ็ท)ทำให้รำคาญใจ      
Wake (เวค) Woke (โวค)Woken (โวคเคน)ตื่น
Wear (แวร์) Wore (วอร์)Worn (วอร์น)สวม
Weave (วีฟ) Weaved/Wove (วีฟด์ / โวฟ)Weaved/Woven (วีฟด์ / โวฟเวน)ทอ
Wed (เว็ด) Wed (เว็ด)Wed (เว็ด)แต่งงาน
Weep (วีพ) Wept (เวพท์)Wept (เวพท์)ร้องไห้
Wind (วินด์) Wound (วูนด์)Wound (วูนด์)ไขลาน
Win (วิน) Won (วอน)Won (วอน)ชนะ
Withhold (วิทโฮลด์) Withheld (วิทเฮลด์)Withheld (วิทเฮลด์)เก็บไว้
Withstand (วิทแสตนด์) Withstood (วิทสตูด)Withstood (วิทสตูด)ทนฟ้าทนฝน
Wring (ริง) Wrung (รัง)Wrung (รัง)บิด
Write (ไรท์) Wrote (โรท)Written (ริทเทน)เขียนตารางกริยา 3 ช่อง แบบปกติ

กริยา 3 ช่อง แบบปกติ
ช่อง 1ช่อง 2ช่อง 3แปลว่า
AbandonAbandonedAbandonedละทิ้ง
AbaseAbasedAbasedลดตัว
AbbreviateAbbreviatedAbbreviatedตัดทอน
AbdicateAbdicatedAbdicatedทำให้ถอนตัว
AberrateAberratedAberratedเถลไถล
AbetAbettedAbettedให้กำลังใจ
AbhorAbhorredAbhorredเกลียด
AbjureAbjuredAbjuredสละ
AnswerAnsweredAnsweredตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท)
ArriveArrivedArrivedมาถึง ไปถึง
AttendAttendedAttended(เข้าร่วม) ประชุม
BegBeggedBeggedขอ
CallCalledCalledเรียก โทรหา
ChangeChangedChangedเปลี่ยน
CleanCleanedCleanedทำความสะอาด
CookCookedCookedทำอาหาร
CryCriedCriedร้องไห้
DanceDancedDancedเต้นรำ
DeliverDeliverdDeliverdส่งถึงที่
DieDiedDiedตาย
DropDroppedDropped(น้ำ) หยด
EndEndedEndedจบ
FixFixedFixedซ่อม
HateHatedHatedเกลียด
HelpHelpedHelpedช่วย
Kisskissedkissedจูบ
LiftLiftedLiftedยก
ListenListenedListenedฟัง
LiveLivedLivedอาศัยอยู่
LookLookedLookedมอง
LoveLovedLovedรัก
MoveMovedMovedย้าย ขยับ
NeedNeededNeededต้องการ
PaintPaintedPaintedวาดภาพ ระบายสี
PlanPlannedPlannedวางแผน
PlayPlayedPlayedเล่น
RainRainedRaindฝนตก
ReturnReturnedReturnedกลับคืน
ServeServedServedเสิร์ฟ
ShopShoppedShoppedจ่ายตลาด
SmokeSmokedSmokedสูบบุหรี่
SneezeSneezedSneezedจาม
SnowSnowedSnowedหิมะตก
StayStayedStayedพักอาศัย
StopStoppedStoppedหยุด
StudyStudiedStudiedเรียน
TalkTalkedTalkedสนทนา
TravelTravelledTravelledท่องเที่ยว
VisitVisitedVisitedเยี่ยม เที่ยว
WaitWaitedWaitedรอ

รวม 50 กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย ๆ

 1. Be

  กริยาช่อง 2Was, Were

  กริยาช่อง 3Been

  แปลว่าเป็น,อยู่,คือ

 2. Become

  กริยาช่อง 2Became

  กริยาช่อง 3Become

  แปลว่ากลายเป็น

 3. Break

  กริยาช่อง 2Broke

  กริยาช่อง 3Broken

  แปลว่าแตก, หัก

 4. Bring

  กริยาช่อง 2Brought

  กริยาช่อง 3Brought

  แปลว่านำมา

 5. Build

  กริยาช่อง 2Built

  กริยาช่อง 3Built

  แปลว่าสร้าง

 6. Buy

  กริยาช่อง 2Bought

  กริยาช่อง 3Bought

  แปลว่าซื้อ

 7. Catch

  กริยาช่อง 2Caught

  กริยาช่อง 3Caught

  แปลว่าจับ

 8. Come

  กริยาช่อง 2Came

  กริยาช่อง 3Come

  แปลว่ามา

 9. Do

  กริยาช่อง 2Did

  กริยาช่อง 3Done

  แปลว่าทำ

 10. Drink

  กริยาช่อง 2Drank

  กริยาช่อง 3Drunk

  แปลว่าดื่ม

 11. Drive

  กริยาช่อง 2Drove

  กริยาช่อง 3Driven

  แปลว่าขับรถ

 12. Eat

  กริยาช่อง 2Ate

  กริยาช่อง 3Eaten

  แปลว่ากิน

 13. Fall

  กริยาช่อง 2Fell

  กริยาช่อง 3Fallen

  แปลว่าล้ม

 14. Feel

  กริยาช่อง 2Felt

  กริยาช่อง 3Felt

  แปลว่ารู้สึก

 15. Find

  กริยาช่อง 2Found

  กริยาช่อง 3Found

  แปลว่าพบ

 16. Fly

  กริยาช่อง 2Flew

  กริยาช่อง 3Flown

  แปลว่าบิน, นั่งเครื่องบิน

 17. Forget

  กริยาช่อง 2Forgot

  กริยาช่อง 3Forgotten

  แปลว่าลืม

 18. Get

  กริยาช่อง 2Got

  กริยาช่อง 3Gotten

  แปลว่าได้

 19. Give

  กริยาช่อง 2Gave

  กริยาช่อง 3Given

  แปลว่าให้

 20. Go

  กริยาช่อง 2Went

  กริยาช่อง 3Gone

  แปลว่าไป

 21. Have

  กริยาช่อง 2Had

  กริยาช่อง 3Had

  แปลว่ามี

 22. Hear

  กริยาช่อง 2Heard

  กริยาช่อง 3Heard

  แปลว่าได้ยิน

 23. Know

  กริยาช่อง 2Knew

  กริยาช่อง 3Known

  แปลว่ารู้จัก

 24. Learn

  กริยาช่อง 2Learned/Learnt

  กริยาช่อง 3Learned/Learnt

  แปลว่าเรียน

 25. Leave

  กริยาช่อง 2Left

  กริยาช่อง 3Left

  แปลว่าออกจาก

 26. Live

  กริยาช่อง 2Lived

  กริยาช่อง 3Lived

  แปลว่าอาศัยอยู่

 27. Lose

  กริยาช่อง 2Lost

  กริยาช่อง 3Lost

  แปลว่าทำหาย

 28. Make

  กริยาช่อง 2Made

  กริยาช่อง 3Made

  แปลว่าทำ, สร้าง

 29. Meet

  กริยาช่อง 2Met

  กริยาช่อง 3Met

  แปลว่าพบ

 30. Play

  กริยาช่อง 2Played

  กริยาช่อง 3Played

  แปลว่าเล่น

 31. Read

  กริยาช่อง 2Read

  กริยาช่อง 3Read

  แปลว่าอ่าน

 32. Ride

  กริยาช่อง 2Rode

  กริยาช่อง 3Ridden

  แปลว่าขี่

 33. Run

  กริยาช่อง 2Ran

  กริยาช่อง 3Run

  แปลว่าวิ่ง

 34. See

  กริยาช่อง 2Saw

  กริยาช่อง 3Seen

  แปลว่าเห็น

 35. Sell

  กริยาช่อง 2Sold

  กริยาช่อง 3Sold

  แปลว่าขาย

 36. Send

  กริยาช่อง 2Sent

  กริยาช่อง 3Sent

  แปลว่าส่ง

 37. Sleep

  กริยาช่อง 2Slept

  กริยาช่อง 3Slept

  แปลว่านอน

 38. Speak

  กริยาช่อง 2Spoke

  กริยาช่อง 3Spoken

  แปลว่าพูด

 39. Spend

  กริยาช่อง 2Spent

  กริยาช่อง 3Spent

  แปลว่าใช้จ่าย

 40. Study

  กริยาช่อง 2Studied

  กริยาช่อง 3Studied

  แปลว่าเรียน, ศึกษา

 41. Take

  กริยาช่อง 2Took

  กริยาช่อง 3Taken

  แปลว่านำไป

 42. Talk

  กริยาช่อง 2Talked

  กริยาช่อง 3Talked

  แปลว่าสนทนา

 43. Teach

  กริยาช่อง 2Taught

  กริยาช่อง 3Taught

  แปลว่าสอน

 44. Tell

  กริยาช่อง 2Told

  กริยาช่อง 3Told

  แปลว่าบอก

 45. Try

  กริยาช่อง 2Tried

  กริยาช่อง 3Tried

  แปลว่าลอง

 46. Visit

  กริยาช่อง 2Visited

  กริยาช่อง 3Visited

  แปลว่าเยี่ยม, เที่ยว

 47. Watch

  กริยาช่อง 2Watched

  กริยาช่อง 3Watched

  แปลว่าดู

 48. Wear

  กริยาช่อง 2Wore

  กริยาช่อง 3Worn

  แปลว่าสวม

 49. Work

  กริยาช่อง 2Worked

  กริยาช่อง 3Worked

  แปลว่าทำงาน

 50. Write

  กริยาช่อง 2Wrote

  กริยาช่อง 3Written

  แปลว่าเขียน


กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย ๆ ก็จะมีหลัก ๆ ประมาณเท่านี้ พอเราเข้าใจหลักการใช้งานพื้นฐานและรู้จักคำกริยา 3 ช่องในเบื้องต้นแล้ว รับรองว่าเราจะสามารถเข้าใจและบอกได้ว่าคำกริยาอยู่ช่องไหนได้แน่นอน

แท็ก