กริยา 3 ช่อง พร้อมคำอ่าน คําแปล

Verb คืออะไร?

Verb แปลภาษาไทยว่า คำกริยา ใช้บ่งบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยมีการใช้แตกต่างตามช่วงเวลานั้น ๆ ใน อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต เพื่อให้ผู้รับสาร สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (3 รูปแบบ) เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

เรียนกริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คําแปล ตารางกริยา3ช่อง หลักการใช้ Verb กริยา 3 ช่อง แบ่งเป็น verb กริยา ช่องที่ 1 (Present) ช่องที่ 2 (Past) ช่องที่ 3 (Past Participle)

หลักการใช้ Verb กริยา 3 ช่อง

  • กริยาช่อง 1 (Base Form) เล่าเหตุการณ์ทั่วไปหรือปัจจุบัน
  • กริยาช่อง 2 (Past Simple) บอกเล่าเรื่องในอดีต
  • กริยาช่อง 3 (Past Participle) บอกเหตุการณ์ในอดีตที่เสร็จสิ้นแล้ว คือคำกริยาที่ใช้ใน Perfect Tense ทุกชนิด รวม Passive Voice และ Past Participle

ประเภทของกริยา 3 ช่อง

เราอาจจะเคยเข้าใจกันว่ากริยา 3 ช่องคือแต่ละช่องเขียนไม่เหมือนกัน แต่จริง ๆ แล้วมีอีกแบบด้วย โดยแยกกริยา 3 ช่องจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. Irregular Verbs (กริยาอปกติ) แบบที่กริยาช่องที่ 2 และกริยาช่องที่ 3 มีรูปคำศัพท์แตกต่างจากกริยาช่องที่ 1 ไปเลย
  2. Regular Verbs (กริยาปกติ) แบบเติม -ed ในช่องที่ 2 และ 3

*อาจจะมีบางคำที่มีทั้งสองรูปแบบด้วย เช่น Bear, Fit เป็นต้น


รวม 200 คำกริยา 3 ช่อง แบบอปกติ Irregular Verbs

กริยา 3 ช่อง แบบอปกติ Irregular Verbs เป็นแบบที่ไม่ได้ตรงตามหลักการเติม ed มีหลากหลายมาก ต้องอาศัยการจำเป็นหลัก
No.ช่องที่ 1 (Present)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)คำแปล
1Abide (อะบาย)Abode (อะโบด)Abode (อะโบด)ยึดถือ
2Arise (อะไรซ์)Arose (อะโรส)Arisen (อะโรเซ่น)เกิดขึ้น
3Awake (อะเวค)Awoke (อะโวค)Awoken (อะโวเคน)ตื่น
4Be (Is, Am, Are) บี (อีส, แอม, อาร์)Was, Were (วอส / เวอร์)Been (บีน)เป็น,อยู่,คือ
5Bear (แบร์)Bore (บอร์)Born (บอร์น)ทน
6Beat (บีต)Beat (บีต)Beaten (บีเท่น)ตี
7Beat (บีท)Beat (บีท)Beat (บีท)ตี
8Become (บีคัม)Became (บีเคม)Become (บีคัม)กลายเป็น
9Begin (บีกิน)Began (บีแกน)Begun (บีกัน)เริ่มต้น
10Bend (เบนด์)Bent (เบนท์)Bent (เบนท์)งอ
11Beset (บีเซ็ท)Beset (บีเซ็ท)Beset (บีเซ็ท)โอบล้อม
12Bet (เบ็ท)Bet (เบ็ท)Bet (เบ็ท)พนัน
13Bid (บิด)Bid (บิด)Bid (บิด)ประมูล
14Bind (ไบด์)Bound (บาวด์)Bound (บาวด์)ผูกติด
15Bite (ไบท์)Bit (บิท)Bitten (บิทเทน)กัด
16Bleed (บลีด)Bled (เบล็ด)Bled (เบล็ด)เลือดออก
17Blow (โบลว์)Blew (บลิว)Blown (โบลน)เป่า
18Break (เบรค)Broke (โบรค)Broken (โบรคเคน)แตก, หัก
19Breed (บรีด)Bred (เบรด)Bred (เบรด)ผสมพันธุ์
20Bring (บริง)Brought (บร็อท)Brought (บร็อท)นำมา
21Broadcast (บรอดแคสท์)Broadcast (บรอดแคสท์)Broadcast (บรอดแคสท์)ออกอากาศ
22Build (บิลด์)Built (บิลท์)Built (บิลท์)สร้าง
23Burn (เบิร์น)Burnt (เบิร์นท์)Burnt (เบิร์นท์)เผา
24Burst (เบิร์สท์)Burst (เบิร์สท์)Burst (เบิร์สท์)ระเบิดออกมา
25Buy (บาย)Bought (บอท)Bought (บอท)ซื้อ
26Cast (แคสท์)Cast (แคสท์)Cast (แคสท์)หล่อ
27Catch (แคทช์)Caught (คอท)Caught (คอท)จับ
28Choose (ชูส)Chose (โชส)Chosen (โชเซน)เลือก
29Cling (คลิง)Clung (คลัง)Clung (คลัง)พิง
30Come (คัม)Came (เคม)Come (คัม)มา
31Cost (คอสท์)Cost (คอสท์)Cost (คอสท์)มีราคา
32Creep (ครีพ)Crept (เครพท์)Crept (เครพท์)คืบคลาน
33Cut (คัท)Cut (คัท)Cut (คัท)ตัด
34Deal (ดีล)Dealt (เดลท์)Dealt (เดลท์)จัดการ
35Dig (ดิ๊ก)Dug (ดั๊ก)Dug (ดั๊ก)ขุด
36Dive (ไดฟ์)Dove (โดฟ)Dived (ไดฟ์)กระโดดน้ำ
37Do (ดู)Did (ดิด)Done (ดัน)ทำ
38Draw (ดรอว์)Drew (ดริว)Drawn (ดรอน)วาด, ล่อ,
39Dream (ดรีม)Dreamt (เดร็มท์)Dreamt (เดร็มท์)ฝัน
40Drive (ไดร์ฟ)Drove (โดรฟ)Driven (ดริฟเวน)ขับ
41Drink (ดริ๊งค์)Drank (แดร็งค์)Drunk (ดรังค์)ดื่ม
42Eat (อีท)Ate (เอท)Eaten (อีทเทน)กิน
43Fall (ฟอล)Fell (เฟล)Fallen (ฟอลเลน)ร่วง, ล้ม
44Feed (ฟีด)Fed (เฟด)Fed (เฟด)ให้อาหารสัตว์
45Feel (ฟีล)Felt (เฟลท์)Felt (เฟลท์)รู้สึก
46Fight (ไฟท์)Fought (ฟอท)Fought (ฟอท)ต่อสู้
47Find (ไฟน์)Found (ฟาวด์)Found (ฟาวด์)พบ
48Fit (ฟิท)Fit (ฟิท)Fit (ฟิท)เหมาะ
49Flee (ฟลี)Fled (เฟล็ด)Fled (เฟล็ด)หลบหนี
50Fly (ฟลาย)Flew (ฟลูว์)Flown (โฟลน)บิน
51Forbid (ฟอร์บิด)Forbade (ฟอร์เบด)Forbidden (ฟอร์บิดเดน)ห้าม
52Foresee (ฟอร์ซี)Foresaw (ฟอร์ซอว์)Foreseen (ฟอร์ซีน)คาดการณ์
53Forget (ฟอร์เก็ท)Forgot (ฟอร์เก็ท)Forgotten (ฟอร์ก็อทเทน)ลืม
54Forgive (ฟอร์กิฟ)Forgave (ฟอร์เกฟ)Forgiven (ฟอร์กิฟเวน)ยกโทษ
55Freeze (ฟีซ)Froze (โฟซ)Frozen (โฟเซ่น)ทำให้เป็นน้ำแข็ง
56Get (เก็ท)Got (ก็อท)Gotten (ก็อทเทน)ได้
57Give (กิ๊ฟ)Gave (เกฟ)Given (กิ๊ฟเวน)ให้
58Go (โก)Went (เวนท์)Gone (กอน)ไป
59Grind (ไกรด์)Ground (กราวด์)Ground (กราวด์)บด
60Grow (โกรว์)Grew (กริว)Grown (โกรน)เติบโต
61Hang (แฮงค์)Hung (ฮังค์)Hung (ฮังค์)แขวน
62Has (แฮส)Had (แฮด)Had (แฮด)มี
63Have (แฮฟ)Had (แฮด)Had (แฮด)มี
64Hear (เฮียร์)Heard (เฮิร์ด)Heard (เฮิร์ด)ได้ยิน
65Hide (ไฮด์)Hid (ฮิด)Hidden (ฮิดเดน)ซ่อน
66Hit (ฮิท)Hit (ฮิท)Hit (ฮิท)ตี
67Hold (โฮลด์)Held (เฮลด์)Held (เฮลด์)ถือ
68Hurt (เฮิร์ท)Hurt (เฮิร์ท)Hurt (เฮิร์ท)ทำร้าย
69Is (อีส)Was (วอส)Been (บีน)เป็น,อยู่,คือ
70Keep (คีพ)Kept (เคพท์)Kept (เคพท์)เก็บ
71Kneel (นีล)Knelt (เนลท์)Knelt (เนลท์)คุกเข่า
72Knit (นิท)Knit (นิท)Knit (นิท)ถัก
73Know (โนว์)Knew (นิว)Known (โนน)รู้จัก
74Lay (เลย์)Laid (เลด)Laid (เลด)วางไข่
75Lead (ลีด)Led (เลด)Led (เลด)นำ
76Learn (เลิร์น)Learnt (เลิร์นท์)Learnt (เลด)เรียน
77Leave (ลีฟ)Left (เล็ฟท์)Left (เล็ฟท์)ออกจาก
78Lend (เลนด์)Lent (เลนท์)Lent (เลนท์)ให้ยืม
79Let (เล็ท)Let (เล็ท)Let (เล็ท)อนุญาต
80Lie (ลาย)Lay (เลย์)Lain (เลน)นอนลง
81Light (ไลท์)Lit (ลิท)Lit (ลิท)จุดไฟ
82Lose (ลูซ)Lost (ลอสท์)Lost (ลอสท์)ทำหาย
83Make (เมค)Made (เมด)Made (เมด)ทำ
84May (เม)Might (ไมท์)Might (ไมท์)อาจจะ
85Mean (มีน)Meant (เมนท์)Meant (เมนท์)หมายถึง
86Meet (มีท)Met (เม็ท)Met (เม็ท)พบ
87Misspell (มิสสเปล)Misspelt (มิสสเปลด์)Misspelt (มิสสเปลด์)สะกดผิด
88Mistake (มิสเทค)Mistook (มิสทุค)Mistaken (มิสเทคเคน)ทำผิด
89Mow (โมว์)Mowed (โมวด์)Mown (มอน)ตัดหญ้า
90Outgrow (เอาต์โกร์ว)Outgrew (เอาต์โกรู)Outgrown (เอาต์โกร์น)เจริญเร็วกว่า
91Overcome (โอเวอร์คัม)Overcame (โอเวอร์เคม)Overcome (โอเวอร์คัม)เอาชนะ
92Overdo (โอเวอร์ดู)Overdid (โอเวอร์ดิด)Overdone (โอเวอร์ดัน)ทำมากเกินไป
93Overdraw (โอเวอร์ดรอว)Overdrew (โอเวอร์ดรู)Overdrawn (โอเวอร์ดรอน)ถอนเงินเกิน
94Overfeed (โอเวอร์ฟีด)Overfed (โอเวอร์เฟด)Overfed (โอเวอร์เฟด)ให้อาหารมากไป
95Overrun (โอเวอร์รัน)Overran (โอเวอร์แรน)Overrun (โอเวอร์รัน)บุกรุก
96Oversee (โอเวอร์ซี)Oversaw (โอเวอร์ซอว)Overseen (โอเวอร์ซีน)กำกับ
97Overtake (โอเวอร์เทค)Overtook (โอเวอร์ทุค)Overtaken (โอเวอร์เทคเคน)ตามทัน
98Overthrow (โอเวอร์โทรว์)Overthrew (โอเวอร์ทรูว์)Overthrown (โอเวอร์โทรน)ปลดจากตำแหน่ง
99Pay (เพย์)Paid (เพด)Paid (เพด)จ่าย
100Plead (เพล็ด)Pled (เพล็ด)Pled (เพล็ด)อ้อนวอน, ขอโทษ
101Prove (พรูฟ)Proved (พรูฟด์)Proven (พรูฟเวน)พิสูจน์
102Put (พุท)Put (พุท)Put (พุท)วาง
103Quit (ควิท)Quit (ควิท)Quit (ควิท)เลิก
104Read (รีด)Read (เรด)Read (เรด)อ่าน
105Rebuild (รีบิวด์)Rebuilt (รีบิวต์)Rebuilt (รีบิวต์)สร้างใหม่
106Recut (รีคัต)Recut (รีคัต)Recut (รีคัต)ตัดทอน
107Redo (รีดู)Redid (รีดิด)Redone (รีดัน)ทำซ้ำ
108Redraw (รีดรอว์)Redrew (รีดรู)Redrawn (รีดรอน)เขียนใหม่
109Relearn (รีเลิร์น)Relearnt (รีเลิร์นต์)Relearnt (รีเลิร์นต์)เรียนรู้ใหม่
110Remake (รีเมก)Remade (รีเมด)Remade (รีเมด)ทำใหม่
111Resell (รีเซล)Resold (รีโซล)Resold (รีโซล)ขายต่อ
112Reset (รีเซ็ต)Reset (รีเซ็ต)Reset (รีเซ็ต)รีเซ็ต, ตั้งค่าใหม่
113Retake (รีเทก)Retook (รีทุก)Retaken (รีเทกเค่น)เอาคืน
114Ride (ไรด์)Rode (โรด)Ridden (ริดเดน)ขี่
115Ring (ริง)Rang (แรง)Rung (รัง)กรดกริ่ง, โทรศัพท์
116Rise (ไรส์)Rose (โรส)Risen (ไรเซน)ขึ้น
117Run (รัน)Ran (แรน)Run (รัน)วิ่ง
118Saw (ซอว์)Sawed (ซอด์)Sawed/Sawn (ซอด์ / ซอน)เลื่อย
119Say (เซย์)Said (เซด)Said (เซด)พูด
120See (ซี)Saw (ซอว์)Seen (ซีน)เห็น
121Seek (ซีค)Sought (ซอท)Sought (ซอท)ค้นหา
122Sell (เซล)Sold (โซลด์)Sold (โซลด์)ขาย
123Send (เซนด์)Sent (เซนท์)Sent (เซนท์)ส่ง
124Set (เซ็ท)Set (เซ็ท)Set (เซ็ท)จัดวาง
125Sew (โซ)Sewed (โซด์)Sewn (โซน)เย็บ
126Shake (เชค)Shook (ชุค)Shaken (เชคเคน)สั่น
127Shave (เชฟ)Shaved (เชฟด์)Shaven (เชฟเวน)โกน
128Shear (เชียร์)Shore (ชอร์)Shorn (ชอร์น)ตัดขนแกะ
129Shed (เช็ด)Shed (เช็ด)Shed (เช็ด)เท, กันน้ำ, ทิ้ง
130Shine (ไชน์)Shone (โชน)Shone (โชน)ทอแสง
131Shoe (ชู)Shod (ชอด)Shod (ชอด)ซ่อมรองเท้า
132Shoot (ชูท)Shot (ชอท)Shot (ชอท)ยิง
133Show (โชว์)Showed (โชด์)Showed/shown (โชด์ / โชน)แสดง
134Shrink (ชริงค์)Shrank (แชรงค์)Shrunk (ชรังค์)หด
135Shut (ชัท)Shut (ชัท)Shut (ชัท)ปิด
136Sing (ซิง)Sang (แซง)Sung (ซัง)ร้องเพลง
137Sink (ซิงค์)Sank (แซงค์)Sunk (ซังค์)จม
138Sit (ซิท)Sat (แซท)Sat (แซท)นั่ง
139Slay (สเลย์)Slew (สลิว)Slain (สเลน)ฆ่า
140Sleep (สลีป)Slept (สเล็ป)Slept (สเล็ป)นอน
141Slide (สไลด์)Slid (สลิด)Slid (สลิด)เลื่อน
142Sling (สลิง)Slung (สลัง)Slung (สลัง)สะพาย, แกว่ง, ชักรอก
143Slit (สลิท)Slit (สลิท)Slit (สลิท)กรีด
144Smell (สเมว)Smelt (สเมวต์)Smelt (สเมวต์)ได้กลิ่น
145Smite (สไมท์)Smote (สโมท)Smitten (สมิทเทน)ตีอย่างแรง
146Sow (โซ)Sowed (โซด์)Sowed/Sown (โซด์ / โซน)หว่านพืช
147Speak (สปีค)Spoke (สโปค)Spoken (สโปคเคน)พูด
148Speed (สปีด)Sped (สเปด)Sped (สเปด)เร่งความเร็ว
149Spend (สเปนด์)Spent (สเปนท์)Spent (สเปนท์)ใช้จ่าย
150Spill (สปิล)Spilled/Spilt (สปิลด์ / สปิลท์)Spilled/Spilt (สปิลด์ / สปิลท์)ทำหก
151Spin (สปิน)Spun (สปัน)Spun (สปัน)ปั่น
152Spit (สปิท)Spit (สปิท)Spit (สปิท)ถ่มน้ำลาย
153Split (สปลิท)Split (สปลิท)Split (สปลิท)แยกออกจากกัน
154Spread (สเปรด)Spread (สเปรด)Spread (สเปรด)แผ่
155Spring (สปริง)Sprang (สแปรง)Sprung (สปรัง)กระโดด
156Stand (สแตน)Stood (สตูด)Stood (สตูด)ยืน
157Steal (สตีล)Stole (สโตล)Stolen (สโตเลน)ขโมย
158Stick (สติ๊ก)Stuck (สตั๊ก)Stuck (สตั๊ก)ติดอยู่กับ
159Sting (สติง)Stung (สตัง)Stung (สตัง)ต่อย, ปล่อยเหล็กไน
160Stink (สติงค์)Stank (แสตงค์)Stunk (สตังค์)เหม็น
161Stride (สไตรด์)Strode (สโตรด)Stridden (สไตรเดน)ก้าวยาว ๆ
162Strike (สไตรค์)Struck (สตรัค)Struck (สตรัค)ตี
163String (สตริง)Strung (สตรัง)Strung (สตรัง)ขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
164Strive (สไตรฟ์)Strove (สโตรฟ)Striven (สตริฟเวน)ดิ้นรน, ต่อสู้
165Swear (สแวร์)Swore (สวอร์)Sworn (สวอร์น)สาบาน
166Sweat (สะวีต)Sweat (สะวีต)Sweat (สะวีต)ทำให้เหงื่อออก
167Sweep (สวีพ)Swept (สเวพท์)Swept (สเวพท์)กวาด
168Swell (สเวล)Swelled (สเวลด์)Swollen (สโวเลน)บวม
169Swim (สวิม)Swam (สแวม)Swum (สวัม)ว่ายน้ำ
170Swing (สวิง)Swung (สวัง)Swung (สวัง)แกว่ง
171Take (เทค)Took (ทุค)Taken (เทคเคน)นำไป
172Teach (ทีช)Taught (ทอท)Taught (ทอท)สอน
173Tear (เทียร์)Tore (ทอร์)Torn (ทอร์น)ฉีก
174Tell (เทล)Told (โทลด์)Told (โทลด์)บอก
175Think (ธิงค์)Thought (ธอท)Thought (ธอท)คิด
176Thrive (ไทร์ฟ)Throve (โทรฟ)Throven (โทรเวน)เติบโต
177Throw (โทรว์)Threw (ทริว)Thrown (โทรน)ขว้าง
178Thrust (ทรัสท์)Thrust (ทรัสท์)Thrust (ทรัสท์)เสือกเข้าไป
179Tread (เทรด)Trod (ทรอด)Trodden (ทรอดเดน)เดิน
180Undercut (อันเดอร์คัต)Undercut (อันเดอร์คัต)Undercut (อันเดอร์คัต)ตัดราคา
181Undergo (อันเดอร์โก)Underwent (อันเดอร์เวนต์)Undergone (อันเดอร์กอน)ได้รับ
182Undersell (อันเดอร์เซล)Undersold (อันเดอร์โซลด์)Undersold (อันเดอร์โซลด์)กดราคา
183Understand (อันเดอร์สแตน)Understood (อันเดอร์สตูด)Understood (อันเดอร์สตูด)เข้าใจ
184Undo (อันดู)Undid (อันดิด)Undone (อันดัน)แก้
185Uphold (อัพโฮลด์)Upheld (อัพเฮลด์)Upheld (อัพเฮลด์)ยกไว้
186Upset (อัพเซ็ท)Upset (อัพเซ็ท)Upset (อัพเซ็ท)ทำให้รำคาญใจ
187Wake (เวค)Woke (โวค)Woken (โวคเคน)ตื่น
188Wear (แวร์)Wore (วอร์)Worn (วอร์น)สวม
189Weave (วีฟ)Wove (โวฟ)Woven (โวฟเวน)ทอ
190Wed (เว็ด)Wed (เว็ด)Wed (เว็ด)แต่งงาน
191Weep (วีพ)Wept (เวพท์)Wept (เวพท์)ร้องไห้
192Win (วิน)Won (วอน)Won (วอน)ชนะ
193Wind (วินด์)Wound (วูนด์)Wound (วูนด์)ไขลาน
194Withdraw (วิทดรอว)Withdrew (วิทดรู)Withdrawn (วิทดรอน)ถอน
195Withhold (วิทโฮลด์)Withheld (วิทเฮลด์)Withheld (วิทเฮลด์)เก็บไว้
196Withstand (วิทแสตนด์)Withstood (วิทสตูด)Withstood (วิทสตูด)ทนฟ้าทนฝน
197Work (เวิร์ก)Wrought (วอต)Wrought (วอต)ทำงาน
198Wrap (แรป)Wrapt (แรปต์)Wrapt (แรปต์)ห่อ
199Wring (ริง)Wrung (รัง)Wrung (รัง)บิด
200Write (ไรท์)Wrote (โรท)Written (ริทเทน)เขียนรวม 50 คำกริยา 3 ช่อง แบบปกติ Regular Verbs

กริยา 3 ช่อง แบบปกติ Regular Verbs คือแบบที่เติม ed ปกติทั้ง ช่อง 2 และช่อง 3
No.ช่องที่ 1 (Present)ช่องที่ 2 (Past)ช่องที่ 3 (Past participle)คำแปล
1AbandonAbandonedAbandonedละทิ้ง
2AbaseAbasedAbasedลดตัว
3AbbreviateAbbreviatedAbbreviatedตัดทอน
4AbdicateAbdicatedAbdicatedทำให้ถอนตัว
5AberrateAberratedAberratedเถลไถล
6AbetAbettedAbettedให้กำลังใจ
7AbhorAbhorredAbhorredเกลียด
8AbjureAbjuredAbjuredสละ
9AnswerAnsweredAnsweredตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท์)
10ArriveArrivedArrivedมาถึง ไปถึง
11AttendAttendedAttended(เข้าร่วม) ประชุม
12BegBeggedBeggedขอ
13CallCalledCalledเรียก โทรหา
14ChangeChangedChangedเปลี่ยน
15CleanCleanedCleanedทำความสะอาด
16CookCookedCookedทำอาหาร
17CryCriedCriedร้องไห้
18DanceDancedDancedเต้นรำ
19DeliverDeliverdDeliverdส่งถึงที่
20DieDiedDiedตาย
21DropDroppedDropped(น้ำ) หยด
22EndEndedEndedจบ
23FixFixedFixedซ่อม
24HateHatedHatedเกลียด
25HelpHelpedHelpedช่วย
26Kisskissedkissedจูบ
27LiftLiftedLiftedยก
28ListenListenedListenedฟัง
29LiveLivedLivedอาศัยอยู่
30LookLookedLookedมอง
31LoveLovedLovedรัก
32MoveMovedMovedย้าย ขยับ
33NeedNeededNeededต้องการ
34PaintPaintedPaintedวาดภาพ ระบายสี
35PlanPlannedPlannedวางแผน
36PlayPlayedPlayedเล่น
37RainRainedRaindฝนตก
38ReturnReturnedReturnedกลับคืน
39ServeServedServedเสิร์ฟ
40ShopShoppedShoppedจ่ายตลาด
41SmokeSmokedSmokedสูบบุหรี่
42SneezeSneezedSneezedจาม
43SnowSnowedSnowedหิมะตก
44StayStayedStayedพักอาศัย
45StopStoppedStoppedหยุด
46StudyStudiedStudiedเรียน
47TalkTalkedTalkedสนทนา
48TravelTravelledTravelledท่องเที่ยว
49VisitVisitedVisitedเยี่ยม เที่ยว
50WaitWaitedWaitedรอ

รูปประกอบการเรียนรู้ กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย


Download PDF กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย

สำหรับใครที่อยากได้กริยา 3 ช่อง ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย
ดาวน์โหลด

กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย ๆ ก็จะมีหลัก ๆ ประมาณเท่านี้ พอเราเข้าใจหลักการใช้งานพื้นฐานและรู้จักคำกริยา 3 ช่องในเบื้องต้นแล้ว รับรองว่าเราจะสามารถเข้าใจและบอกได้ว่าคำกริยาอยู่ช่องไหนได้แน่นอน

และการเรียนรู้กริยา 3 ช่องนั้น จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วขึ้น แถมยังช่วยให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกด้วย

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา3ช่อง พร้อมคำอ่าน คำแปล และไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี"

 แท็ก

 กริยา 3 ช่อง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z